Για την πλοήγηση


Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

 1. Αίτηση του δικαιούχου, του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος/της θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσης του για ακύρωση από την Υπηρεσία
 3. Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 4. Πρωτότυπο & εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου(εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις)
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του θανόντος/της θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα. (Στην περίπτωη που πρόκειται να πάρει χρήματα από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιον)

 1. Εάν ο θανών/η θανούσα είναι:
  Συνταξιούχος ή συνταξιούχος εκ Μεταβιβάσεως
  απαιτείται Πιστοποιητικό διαγραφής του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  Μέλος συνταξιούχου (εν ζωή), απαιτείται  Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης είτε βεβαίωση ή έγγραφο από το Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του άμεσα συνταξιούχου (πολιτικός ή στρατιωτικός)
 2. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριαμού του δικαιούχου πληρωμής.
  Προσοχή!Το όνομα του δικαιούχου πληρωμής των εξόδων κηδείας να είναι πρώτο στο βιβλιάριο Τραπέζης
  Σε περίπτωση που ο θανών/η θανούσα σε είχε προβεί σε απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, απαιτείται να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία υπάλληλος.

Παρατηρήσεις:


Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

Από το Δημόσιο:

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Νομαρχίας Καστοριάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κείμενο που ακολουθεί (pdf)